zuknow learn together

新しい教材を作成

101 - Ch. 10: Animals [Comparatives] (B: Phrases)

公認 カード 22枚 作成者: ZuKnow Chinese (Mandarin) (作成日: 2015/10/06)

 • Cats are intelligent.

解説面  クリックしてカードを裏返す

アプリをダウンロードして、このコンテンツを学習しよう! AppStore / Google Play

教材の説明:

This set displays the grammatical structure for comparing one thing to another. Many of the phrases presented here are laughable, but the purpose is to practice the comparison structure. If any of the vocabulary is unfamiliar, please check out the previous set, 'Ch. 10: Animals [Comparatives] (A: Vocab) '.

公開範囲:

公開

 • このエントリーをはてなブックマークに追加
 • 1

  Cats are intelligent.

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 猫是聪明的。 ( māo shì cōng ming de 。 )

  解説

 • 2

  Dogs are stupid.

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 狗是笨的。 ( gǒu shì bèn de 。 )

  解説

 • 3

  Cats are more intelligent than dogs.

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 猫比狗聪明。 ( māo bǐ gǒu cōng ming 。 )

  解説

 • 4

  Horses are fast.

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 马是快的。 ( mǎ shì kuài de 。 )

  解説

 • 5

  Cows are slow.

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 奶牛是慢的。 ( nǎi niú shì màn de 。 )

  解説

 • 6

  Horses are faster than cows.

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 马比奶牛更快。 ( mǎ bǐ nǎi niú gèng kuài 。 )

  解説

 • 7

  Rats are big and fat.

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 耗子是又大又胖。 ( hào zi shì yòu dà yòu pàng 。 )

  解説

 • 8

  Mice are small and thin.

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 老鼠是又小又瘦。 ( lǎo shǔ shì yòu xiǎo yòu shòu 。 )

  解説

 • 9

  Rats are bigger and fatter than mice.

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 耗子比老鼠更大更胖。 ( hào zi bǐ lǎo shǔ gèng dà gèng pàng 。 )

  解説

 • 10

  Deer are quiet and beautiful.

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 鹿是安静且美丽。 ( lù shì ān jìng qiě měi lì 。 )

  解説

 • 11

  Wolves are loud and ugly.

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 狼是喧吵且丑陋。 ( láng shì xuān chǎo qiě chǒu lòu 。 )

  解説

 • 12

  Deer are quieter and more beautiful than wolves.

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 鹿比狼更安静且更美丽。 ( lù bǐ láng gèng ān jìng qiě gèng měi lì 。 )

  解説

 • 13

  Frogs are loud and fast.

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 青蛙是又喧吵又快。 ( qīng wā shì yòu xuān chǎo yòu kuài 。 )

  解説

 • 14

  Turtles are quiet and slow.

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 龟是又安静又慢。 ( guī shì yòu ān jìng yòu màn 。 )

  解説

 • 15

  Frogs are louder and faster than turtles.

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 青蛙比龟更喧吵且更快。 ( qīng wā bǐ guī gèng xuān chǎo qiě gèng kuài 。 )

  解説

 • 16

  Snakes are long and they swim.

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 蛇是长的,它们游泳。 ( shé shì cháng de ,tā men yóu yǒng 。 )

  解説

 • 17

  Lizards are short and they swim.

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 蜥蜴是短的,它们游泳。 ( xī yì shì duǎn de ,tā men yóu yǒng 。 )

  解説

 • 18

  Snakes are longer and swim better than lizards.

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 蛇比蜥蜴更长,游泳游得更好。 ( shé bǐ xī yì gèng cháng ,yóu yǒng yóu dé gèng hǎo 。 )

  解説

 • 19

  Eagles are bigger and fly better than chickens.

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 鹰比鸡更大,飞得更快。 ( yīng bǐ jī gèng dà ,fēi dé gèng kuài 。 )

  解説

 • 20

  Whales are bigger and less dangerous than sharks.

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 鲸比鲨鱼更大且更不危险。 ( jīng bǐ shā yú gèng dà qiě gèng bù wēi xiǎn 。 )

  解説

 • 21

  Bears are bigger, fatter and more dangerous than foxes.

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 熊比狐狸更大、更胖且更危险。 ( xióng bǐ hú li gèng dà 、gèng pàng qiě gèng wēi xiǎn 。 )

  解説

 • 22

  Monkeys are louder, smarter and climb better than most animals.

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 猴比大多数动物更喧吵、更聪明且爬得更好。 ( hóu bǐ dà duō shù dòng wù gèng xuān chǎo 、gèng cōng míng qiě pá dé gèng hǎo 。 )

  解説

61775

セットの学習コンテンツ

公開初月で
60,000
ダウン
ロード!

無料アプリはこちら!

英単語をウェブサイト
からzuknowに簡単登録

覚えたい単語を選択するだけ!
簡単にzuknowに登録することが
できます

Get the free Chrome Extension

トップ